หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 65 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29 - 30 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26 - 28 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
ประกาศงานประเพณีของท้องถิ่นหรือเฉพาะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 97 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
แจ้งเตือนรายงานการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
รายงานการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 97 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 183 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566  [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 99 
ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำหรับตัวชี้วันที่ 12 ระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้าเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
การรรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
การสอบถามสาเหตุนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เรียนต่อและไ่ม่ต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 - 2 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 125 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
**ด่วนที่สุด** การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินการ [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองเด็กระดับตำบล [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 236
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-410-3131
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-816682 โทรสาร : 044-816682
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
จำนวนผู้เข้าชม 17,409 เริ่มนับ 9 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10