หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
ศาสนสถานในตำบลบ้านเล่า
การศึกษาในตำบลบ้านเล่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
 
นางเภาลีนา โล่ห์วีระ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
   
รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสาร
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ราคากลางท่อลอดเหลี่ยม ม.5 โนนทัน (ลงหมวดจัดซื้อจัดจ้าง) [ 16 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 13 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไ้ม่ต [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
   
 
     
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
ผ้าไหมหมักโคน
วัดอัมพา
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กพส. มท 0810.6/ว1127  [ 15 มี.ค. 2566 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 สล. มท 0801.3/ว1126  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การจัดส่งผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1120 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1086 บัญชีแนบท้าย  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน กศ. มท 0816.5/ว1101 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 มี.ค. 2566 ]
 
หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
โครงการจัดการเรียนรู้ด้วย Game - Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 72 
แจ้งแผนการตรวจสอบการจ่ายเงินของอปท.ผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา จาก สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ โอนเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
การรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
ผลการรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทึนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
***ด่วนที่สุด*** เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
 
อบต.นาเสียว [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองไผ่ จริยธรรมของข้าราชการ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.คอนสาร กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยยาง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนาแซง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๒๘-๖ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนาแซง ประกาศ ประกวดราคาจ้่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๒๘-๐ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนาแซง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติฯ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
ทต.หนองบัวแดง การซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.บำเหน็จณรงค์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวแดง การล้างทำความสะอาดร่องระบายน้ำสถานีขนส่งหนองบัวแดง [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
ทต.หนองบัวแดง การติดตามการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติฯ [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
ทต.หนองบัวแดง การล้างทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
 


อบต.กะฮาด ซื้อวัสดุเพื่อสร้างฝายมีชีวิต โครงการสร้างฝายมีชิวิต ประจำปีงบประมณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำ [ 10 มี.ค. 2566 ]


ทต.ห้วยยาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 จากวัดไกรลาศประชาบำรุง หมู [ 10 มี.ค. 2566 ]


อบต.โคกสะอาด จ้างค่าเช่าเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด www.koksaat.go.th เป็นระยะเ [ 10 มี.ค. 2566 ]


ทต.หนองบัวแดง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อตีเส้นจราจร (ทางม้าลาย) หน่วยงานสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ [ 10 มี.ค. 2566 ]


ทต.หนองบัวแดง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังชมภู ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา อบต. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]


อบต.หนองตูม ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนติดต่อในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำ [ 10 มี.ค. 2566 ]


อบต.นาฝาย ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]


อบต.หนองโดน ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านยาง ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยทอดสาวบ้านแต้ ประจ [ 10 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านยาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จัดซื้อดินถมและจัดซื้อหินคลุกพร้อมเครื่องจักรปรับเกลี่ยปรับแต [ 10 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ้านแท่น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สามแยก [ 10 มี.ค. 2566 ]


ทต.ภูเขียว ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านเป้า ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 [ 10 มี.ค. 2566 ]


ทต.บ้านเพชรภูเขียว ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย U๑๖ ปี [ 10 มี.ค. 2566 ]


อบต.กะฮาด ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]


อบต.กะฮาด ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]


ทต.ห้วยยาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]


ทต.บำเหน็จณรงค์ ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๐๓ , ๔๑๖-๖๔-๐๐๑๘ จำนวน ๒ รายการ (ปรา [ 9 มี.ค. 2566 ]


อบต.โคกสะอาด ซื้อค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมสกรีน,เจาะรูก้นถังระบายและมีฝา ปร [ 9 มี.ค. 2566 ]
 
กระดานสนทนา
Our Webboard
ประกาศจากระบบ
e-GP
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 พ.ย. 2565)    อ่าน 52  ตอบ 0  
 
 
   
 


ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6 [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 วันที่ 14 ม [ 12 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6 [ 12 ม.ค. 2566 ]

 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านเล่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คู่มือประชาชน
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-410-3131
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-816682 โทรสาร : 044-816682
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
จำนวนผู้เข้าชม 17,395 เริ่มนับ 9 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.บ้านเล่า
facebook
อบต.บ้านเล่า
อบต.บ้านเล่า